صنعت

صنعت به مجموعه‌ای از بنگاه های اقتصادی گفته می شود که نیازهای یک بازار ...