عملکرد شهرک های صنعتی به چه صورت است؟

۵ فروردین ۱۳۹۹

علت ایجاد شهرک های صنعتی

علت ایجاد شهرک های صنعتی

صنعت به عنوان یک رویداد اقتصادی، فضایی برای استقرار نیاز دارد که بیشترین سود و کمترین هزینه تولید را به بار می آورد. در نتیجه قانون مندی های ویژه ای اطراف مکان یابی صنعتی وقوع پیدا می کند که در پایان آن را به سمت مجتمع های زیستی و به ویژه شهرها هدایت می کند. پیش نیاز های فعالیت صنعتی مانند گروه حمل و نقل، ارزی،خدمات مالی و بانکی، آب، بازار نیروی کار، بازر فروش و مانند آن که به شیوه معمول در مجتمع های زیستی برای تامین نیازهای جمعیت ساکن وجود دارد، صنعت را به طرف خود جذب می کند. در مقاله "شهرک صنعتی (industrial park) به چه معناست؟" به طور کامل به بررسی شهرک های صنعتی و انواع آن پرداختیم. در ادامه می خواهیم علت ایجاد شهرک های صنعتی را توضیح دهیدم.

جایگیری واحدهای صنعتی در منطقه کارکردی و حوزه عملکردی تاسیسات و تجهیزات شهری نباید به ارزش ایجاد بروز مشکلات بسیار برای زندگی شهری خودنمایی کند. نتیجه این دیدگاه و طرز تفکر در مکان یابی، بر پایه اصول توسعه پایدار بوده که الان هم در همه کشورهای جهان اصلی پذیرفته شده است .نظر کنونی بر ایجاد پیشرفت شهرک ها و نواحی صنعتی، نظام مند است. به این معنی که کل عوامل مهم و تاثیرگذار مانند مسائل اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، جغرافیایی، زیست محیطی، سیاسی و ... در پهنه شهرستان که چارچوب مطالعاتی را تشکیل می دهد، بررسی می شود و در ادامه آن، پیش بینی های لازم می شود. نتیجه این مطالعات، الزام ایجاد کردن یا نکردن شهرک یا ناحیه صنعتی را به اثبات برسد وارد مرحله بعد مطالعات و تحقیقات می شویم که عبارت است از تحقیقات مکان یابی.

در طراحی شهرک صنعتی، آشنایی با بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه اجرای طرح الزامی است.

در نتیجه مراحل مطالعاتی، طراحی بخش یک شهرک صنعتی با شناخت عوامل تاثیرگذار بر شهرک شروع می شود. برای شناخت کامل عواملی که بر طراحی شهرک صنعتی تاثیرگذار است، باید در این گام، مطالعه و تحقیق تکمیل شود. این تحقیق ها تخمین زدن هزینه های انتقال تاسیسات زیر بنایی، بررسی های زمین شناسی، هیدرولوژی منطقه، مطالعات ارزیابی زیست محیطی، بازبینی وضعیت تاسیسات زیربنایی در منطقه مورد نظر، مطالعات هواشناسی و بررسی های اقلیمی و اطلاع از طرح های آینده مربوط به توسعه شبکه های برق، آب، راه آهن، مخابرات، گاز و .. را در برمی گیرد.

برای گزینش وضعیت استقرار صنایع در شهرک های صنعتی، مطالعاتی با عنوان «برنامه ریزی صنعتی» انجام شود که بر پایه آن وضعیت فیزیکی و اقتصادی صنایع در منطقه از لحاظ آمار مورد توجه قرار گرفته و براساس یافته های آماری ذکر شده و عوامل تاثیرگذار دیگر این مطالعات جمع بندی و سهم و متراژ هر یک از صنایع مختلف در طرح پیش بینی می شود.

مطالعه شرایط موجود صنایع در منطقه، مطالعه سیاست های توسعه صنعتی در منطقه، بررسی و مطالعه برنامه ریزی صنعتی در شهرک برای برگزیدن و ترکیب انواع صنایعی که در شهرک استقرار خواهند یافت، از مهم ترین این تحقیقات است.

شناخت ظرفیت های منطقه ساخت شهرک در مرحله بعدی قرار دارد که ویژگی های جغرافیایی، جمعیت و ظرفیت اقتصادی را در برمی گیرد.

مرحله بعدی ساخت بخش یک این شهرک ها در شناخت ویژگی های زمین است. موقعیت استقرار شهرک در منطقه، بررسی عوارض اطراف زمین و منطقه، بررسی عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در زمین، ابعاد و مشخصات فیزیکی زمین، شناخت امکانات و پیرامون توسعه شهرک از مهم ترین موارد در این مراحل است و آخرین مرحله هم شناخت قوانین طراحی شهرک است.

عملکرد شهرک های صنعتی

عملکرد شهرک های صنعتی

در دنیای امروزی، صنعت حد و مرزی ندارد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان دهنده آن است که صنعت می توان به عنوان بخش پرچمدار بقیه بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. پیشرفت صنعت و تجهیز  شهرک های صنعتی برای افزایش قدرت تولیدی و صادراتی کشور، سیاست های منطقی و برابر با توانایی ها و امکانات واقعی مناطق گوناگون کشور را طلب می کند تا افزون بر تقویت زیر بناها در این قسمت، وضع الان صنعت به عنوان بخش تولیدکننده کالاهای جایگزین واردات و درون گر به بخش برونگر و صادرات گر تغییر کند. این موضوع به مطالعه عمیق و مدرن نیاز دارد تا بر طبق آن امتیازهای نسبی فعالیت های صنعتی مناطق گوناگون شناسایی شود و سرمایه گذاری ها به عنوان گسترش آن ها هدایت شود. در کل کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، دولت ها مجبور به گرفتن سیاست های مناسبی برای ویژه کردن بهینه منابع و امکانات موجود درجامعه به بخش های مختلف اقتصادی هستند.

در تعییین اولویت های صنعتی در شهرک های صنعتی، علاوه بر توجه به وضع منطقه در مقایسه با بقیه مناطق کشور، باید به عاقلانه و مطلوب بودن سرمایه گذاری از منظر اقتصادی هم نظر داشت.

یک دستگاه برنامه ریزی مناسب علاوه بر تعیین چگونگی پیشرفت قسمت های گوناگون اقتصادی لازم است ابعاد توسعه مناطق مختلف کشور را هم تعیین کند، همان کونه که یک دستگاه با نظام باید تناسب لازم را بین قسمت های مختلف اقتصادی به وجود آورد، همچنین الزامی است موافقت را از یک طرف بین مناطق و از طرف دیگر بین بخش و منطقه برقرار کند. خوشبختانه نظام برنامه ریزی در برنامه سوم و چهارم به صورتی طراحی شده که همکاری در تمامی قسمت های اقتصادی فعال در تدوین این برنامه ها دیده می شود.

یکی از نکات آشکار این برنامه های توسعه ای توجه ویژه به دیدگاه های منطقه ای و نبود تمرکز در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری هاست که به توانایی و امکانات مناطق در قالب آزمایش اقلیم و توسعه مالی و درآمدی توجه شده است. به عبارت دیگر وظیفه انسان ها در تهیه و تدوین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها از مقام مناسبی بهره مند است.

در حال حاضر، صنعت در شهرک های صنعتی در ردیف بخش ها و ارکان مهم اقتصاد کشور قرار دارد و توسعه اقتصادی کشورها بدون توسعه این شهرک ها امکان ندارد. این توسعه می تواند تاثیرگذارترین وسیله برای رسیدن به اهداف ذکر شده در چارچوب اقتصاد ملی باشد. هدف هایی مثل تامین نیاز های داخلی، ایجاد اشتغال، رفاه اجتماعی و قدرت اقتصادی، کارایی و بهره برداری بهینه از منابع اقتصادی و رشد شایسته و همه جانبه اقتصاد ملی و مانند آن ها است.

مشکلات شهرک های صنعتی

مشکلات شهرک های صنعتی

1.فقدان نقدینگی واحد های تولیدی

2.گران بودن مواد اولیه

3.کمبود بازار مناسب برای عرضه کالا

4.نبود سیاست مردمی کردن بخش اقتصاد از طرف دولت

5.نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی استفاده شده

6.فراهم نبودن زیرساخت های لازم فنی و حمل و نقل در شهرک صنعتی

7.مشکلات مدیریتی

8.مدرن عمل نکردن اداره شهرک های صنعتی

9.هماهنگ نبودن وزارتخانه دولتی برای فراهم کردن امکانات مورد نظر

10.عدم آموزش های لازم در دسته مدیریتی و کارگری

شهرک های صنعتی استان تهران

شهرک های صنعتی استان تهران

·      صنعتی خاتون آباد (پاکدشت)

·      صنعتی شادآباد

·      صنعتی احمدآباد مستوفی(اسلامشهر)

·      صنعتی بهارستان

·      صنعتی بیجین ری

·      صنعتی پایتخت (پاکدشت)

·      صنعتی پرند (رباط کریم)

·      صنعتی پیشوا (پیشوا)

·      صنعتی چرمشهر (ورامین)

·      صنعتی چهاردانگه (اسلامشهر)

·      صنعتی چیچکلو (اسلامشهر)

·      صنعتی خاوران

·      صنعتی خرمدشت (پردیس)

·      صنعتی خوارزمی (پاکدشت)

·      صنعتی دماوند 2(دماوند)

·      صنعتی سالاریه (ورامین)

·      صنعتی سهند (اسلامشهر)

·      صنعتی سیاه سنگ (پردیس)

·      صنعتی شمس آباد (ری)

·      صنعتی شهریار (شهریار)

·      صنعتی عباس آّباد (پاکدشت)

·      صنعتی فیروزکوه (فیروزکوه)

·      صنعتی فیروزکوه 2 (فیروزکوه)

·      صنعتی قرچک (قرچک)

·      صنعتی کمرد (پدردیس)

·      صنعتی گلگون (شهریار)

·      صنعتی نصیرآباد (رباط کریم)

·      منطقه صنعتی آدران (جاده ساوه)

·      منطقه صنعتی زاگرس (شهر قدس)

·      منطقه صنعتی کهریزک

·      منطقه صنعتی گرمدره

·      ناحیه صنعتی دهک (ملارد)

قیمت زمین در شهرک های صنعتی

به ندرت می توان گفت منبع واحدی برای تعیین قیمت زمین در شهرک های صنعتی که بتوان به عنوان اعتماد کرد وجود دارد، و یا آن را کارشناسی دقیق دانست.

قیمت زمین در شهرک صنعتی بر پایه نظارت شرکت شهرک های صنعتی و مصوبات وزارت صنعت و معدن و کارشناسی های فنی تعیین شده و جهت واگذاری پایه قرارداد می شود.

از آن جایی که این قطعات زمین برای مصارف و کاربری های صنعتی در نظر گرفته شده و در آن واحد تولید و اقتصاد کشور شکل خواهد گرفت، در نتیجه قیمت های بسیار مناسب البته با یارانه دولتی به استفاده کنندگان واگذار می شود تا صنعتگران در اول کار با چالش پیدا کردن مکانی برای تولید کمتر درگیر شوند. پس از آن بعد از مشخص شدن قیمت ها و تعیین نوع کاربری  زمین ها به کاربران واگذار شده که این امر نیز با تصحیلات ویژه ای همراه است و در آن بعضی معافیت ها برای سریع تر راه اندازی محل های تولید نیز در نظر گرفته می شود.

نحوه قیمت گذاری در شهرک های صنعتی 

بعد از تخصیص زمین به خریدار، قیمت مصوبی که به وسیله دولت مشخص شده، به خریدار اعلام می شود و به دلیل ساده کردن در صورت درخواست متقاضی قسمت قابل توجهی از قیمت زمین قابل تقسیط می باشد. در قدم بعدی 30% به عنوان پیش پرداخت و بقیه مبلغ طی 30 الی 36 ماه تقسیم شده و اسناد آن دریافت می گردد و بعد از آن دفترچه قرارداد تنظیم و تحویل خریدار می گردد.

خرید زمین در شهرک های صنعتی

یکی از مواردی که خریداران زمین صنعتی در شهرک های صنعتی باید به آن توجه کنند، این است که این زمین ها برای احداث کارخانه و راه اندازی تولید واگذار می شود و بر اساس قوانین و شرایط شرکت ها اداره می شوند.

خریداران باید طی مدت زمان مشخص اقدام به ساخت آن نمایند در غیر این صورت قرارداد فروش زمین فسخ و قرارداد خریدار ابطال می شود و به شخص جدیدی واگذار می شود.

در صورتی که قصد خرید در مناطق 22 گانه را دارید، حتما از واحد طرح تفضیلی شهرسازی شهرداری مربوط به ارایه نقشه از کاربرثی زمین مطلع شوید.

در مناطق صنعتی تعدادی کاربری برای زمین ها تعریف شده است که می توان به موارد کاربری ذیل اشاره کرد:

پارکینگ، پارک عمومی، آموزشی، ورزشی، خدمات شهری و فضای سبزکه برای تعیین این نوع کاربری ها حتما باید از طریق کمیسیون ماده 5 شهرداری اقدام کرده و در صورت تایید شورای منطقه مجاز به صدور مجوز ساخت خواهد بود که زمان این کمیسیون معمولا تا 6 ماه زمان نیاز دارد.

نحوه واگذاری زمین در شهرک های صنعتی

در مرحله اول این زمین ها به صورت دفترچه قرارداد شرکت شهرک ها به اسم افراد حقیقی یا حقوقی درخواست کننده ثبت می شود تا بعد از ساخت بنا و نصب و راه اندازی خط تولید و گرفتن تایید فعالیت از وزارت صنعت و معدن کشور و اخذ پایان ساخت از شرکت شهرک های صنعتی  معرفی نامه ای را از این شرکت به همراه اسناد و مدارک قید شده دریافت می کنند و با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور منطقه نسبت دریافت سند تک برگی اقدام می کنند. 

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها