شهر های جدید و شهرک های صنعتی

تیم مهندسین طراح وب زرین کلید

تیم مهندسین معماری و عمران زرین کلید

تیم گرافیست زرین کلید

مدیر مالی و روابط عمومی

تیم بازاریابی و تبلیغات