افزودن آگهی شهرک های صنعتیافزودنِ عکس بازدید آگهی شما را تا سه برابر افزایش می‌دهد.این فیلد مختص بازاریاب های شهرک های صنعتی ایران میباشد