شهر های جدید و شهرک های صنعتی

راه های ارتباطی با شهرک ها و نواحی صنعتی ایران

ارتباط مستقیم با تیم بازاریابی شهرک ها و نواحی صنعتی ایران

نام و نام خانوادگی تلفن
نگار نیک نژاد ۰۲۱-۸۸۷۲۷۶۸۰
نگار کهندانی ۰۲۱-۸۸۷۲۱۵۴۱
آرزو عابدزاده ۰۲۱-۸۸۵۵۲۴۰۷
سارا منطقی ۰۲۱-۸۸۵۵۲۱۹۰
مرضیه کاکایی ۰۲۱-۸۸۵۵۲۸۳۲