شهر های جدید و شهرک های صنعتی

شعب شهرهای جدید و شهرک های صنعتی ایران

ردیف نمایندگی تلفن
1 دفتر مرکزی شهرهای جدید و شهرک های صنعتی ۰۲۱-۸۸۵۵۰۰۸۰
2 نمایندگی پردیس ۰۲۱-۷۶۲۴۵۷۸۲